ماژول سنسور نور GY-30 بر پایه BH1750FVI - مجتمع الکترونیک خوارزمی

لطفا برای خرید قطعات به سایت
REDRONIC.COM
مراجعه فرمایید
کلیک کنید